EU pregunta polo Courel a Comisión Europea

A Interpelación presentada ante a Comisión Europea polo eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer, que xurdiu das denuncias da veciñanza e o colectivo SOS-Courel, tivo contestación en días pasados. Nela, a Comisión Europea afirmaba que “de acordo coa información facilitada polas autoridades competentes galegas, non se asignaron fondos europeos ao financiamento destas intervencións de restauración hidrolóxica e forestal, e estas foron financiadas exclusivamente con cargo a fondos nacionais”.

 

Con todo, como se pode observar na fotografía, existen probas gráficas documentais que demostran que a Xunta de Galicia está a informar incorrectamente a Comisión Europea coa intención de evitar unha sanción polo incumprimento da Directiva europea 92/43/CEE  sobre a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, posto que non consta ningunha avaliación ambiental nas distintas intervencións de restauración hidrolóxica e forestal desenvolvidas na Serra do Caurel. 

Semella inaceptable que tanto a Xunta de Galicia como o propio Goberno de España estean a destruír, con fondos europeos, un bosque autóctono de grande riqueza no que se concentran especies de vexetación endémica, polo feito de incumprir o proxecto de execución, ao desenvolver o traballo de maneira mecánica con grandes escavadoras no canto de manualmente, e pola restauración forestal realizada a base de pinos.

 

PREGUNTA DESENVOLVIDA POLO EURODEPUTADO DE EU, WILLY MEYER, NO PARLAMENTO EUROPEO

 

Na súa resposta á pregunta E-1841/10 sobre os efectos das obras de restauración na Serra do Courel, a Comisión afirmaba que “de acordo coa información facilitada polas autoridades competentes galegas, non se asignaron fondos europeos ao financiamento destas intervencións de restauración hidrolóxica e forestal, e estas financiáronse exclusivamente con cargo a fondos nacionais”.

 

Con todo, na Serra do Courel pode verse un cartel no que figura o escudo da Xunta de Galicia, e a referencia á “Consellería do Medio Rural, Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais”, e a bandeira da UE, xunto coa mención “Unión Europea FEADER”.

O cartel sinala literalmente: “N° expediente: 1127183/2007.

Beneficiario: C.M.V.M.C. “Sudros e Miranda” de Veciños de Eiriz. Folgoso do Caurel (Lugo).

Orzamento aprobado: 40.361,26 € máis IVE.

Obras a executar: Forestación de 25 hectáreas con Pinus pinaster e apertura de 1 km de pista forestal.

Prazo de execución da forestación ata o día 14 de agosto de 2008. Vixencia da curmá de mantemento ata o ano 2013. Proxecto cofinanciado pola Unión Europea”.


Ante o exposto:

Pode aclarar a Comisión Europea se estas intervencións de restauración hidrolóxico-forestal foron financiadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, como sinalan os carteis?


Que información solicitou a Comisión das autoridades españolas sobre o cumprimento da Directiva 92/43/CEE sobre conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, especialmente no que incumbe aos danos ocasionados aos hábitats naturais e á introdución de especies non autóctonas?

Relacionados