Aluguer social

Esquerda Unida propón que o Concello desenvolva un servizo de xestión integral de vivendas en aluger social a través de EMVSA que permita aos propietarios ceder as vivendas a unha bolsa de aluguer social na que a cambio de aceptar unha renda xusta, libéranse de todo tipo de trámite xurídico-administrativo e reciben o garante municipal de devolución da vivenda nas mesmas condicións nas que se entregaron.

Esta medida xunto co recargo do 50% do IBI para as vivendas baleiras evitaría, promoveríase o dereito constitucional de acceso a unha vivenda digna e reducindo a sen razón de que mentres hai persoas que viven confinados en infravivendas ou na propia rúa, 20.000 vivendas están baleiras na Coruña.

Neste sentido é lamentable que na actualidade aínda non se esta a aplicar o recargo do IBI nun 25% para as vivendas baleiras recollido nas ordenanzas fiscais, para fomentar o mercado de aluguer, como o goberno local recoñece, a pregunta do grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes, que A Coruña non dispón dunha relación de inmobles desocupados, polo que non pode cumprir coa propia normativa municipal. Esta é a resposta do goberno municipal:

“… la Ley 5112002, de 27 de diciembre, que reformaba la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, introdujo numerosas modificaciones en los tributos locales, modificaciones que se recogían en las Ordenanzas fiscales, y entraban en vigor al día siguiente de su publicación, pero con efectos de 1 de enero de 2003.

Al amparo de esta ley, en enero de 2003, se adaptaron las Ordenanzas Fiscales a la misma, recogiendo en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la posibilidad  establecer un recargo sobre dicho impuesto, según la modiflcación introducida por la ley 51/2002 en el artículo 73 de la reformada Ley 39/1988, y que hoy se regula en el artículo 72 del RDL 212004.

Durante el ejercicio 2003, y a la espera de ese desarrollo reglamentario, se elaboró una relación de inmuebles desocupados, teniendo en cuenta el padrón de habitantes, relación que nunca llegó a aprobarse…”

 

O voceiro de EU-V, César Santiso, indicou que ”mentres na coruña existe gran demanda de vivenda de aluger social como amosa o feito de que o concello recibiu 16 solicitudes por vivenda, a desidia de PSOE e PP fixo que incumpriran a propia normativa municipal que promovía o aceso á vivenda”.

Relacionados