ILP Galego

 

A dita proposición de Lei, por iniciativa popular, pretende lexislar o uso do galego polas administracións de Galiza e no ámbito do ensino, desenvolvendo a Lei de normalización lingüística, aprobada por consenso fai más dun cuarto de século, para dar cumprimento efectivo aos seus preceptos referidos ás Administracións públicas de Galiza na regulación dos seus usos lingüísticos en cuestións fundamentais como o procedemento administrativo, a contratación administrativa ou as axudas públicas.

 

Por outra banda a devandita proposición de Lei tamén pretende dar cumprimento práctico a mencionada Lei de normalización lingüística no apartado referido ao ensino, onde indica que ao remate do ensino obrigatorio se garantirá a igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais, algo que na actualidade non se está a cumprir.

 

Preténdese, en definitiva, facer efectivos os dereitos lingüísticos do pobo galego, dando cumprimento ao deber de fomento do uso do galego na vida pública para que a nosa lingua propia acceda a ámbitos institucionais e privados dos que tradicionalmente estivo excluída, nun momento en que a grave perda de falantes aconsella a adopción de medidas urxentes con rango de lei formal, sen prexuízo de desenvolvementos futuros máis ambiciosos para a normalización plena da nosa lingua nacional.

 

As medidas aprobadas recollen igualmente os compromisos internacionais derivados da Carta europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992, ratificada polo Estado español en 2001, e o acordo unánime do Parlamento de Galiza polo que se aproba en 2004 o Plan xeral de normalización da lingua galega.

Relacionados