Irregularidades en Correos

 

Saltándose as bolsas de emprego, que se recollen na ámbito da empresa como o mecanismo ordinario de contratación de persoal para a cobertura das necesidades estruturais ou ocasionais de Correos, a Xefatura provincial da Coruña procedeu a contratar un elevado número de persoas ao marxe da devanditas bolsas.

 

As contratacións irregulares suman unhas 850 no ámbito da Xefatura provincial da Coruña entre o primeiro de xullo de 2008 e o 1 de xullo de 2009. Son irregulares porque se saltan o procedemento do capítulo IV do Anexo 3º do Acordo Xeral para a calidade, a excelencia empresarial e a regulación dos recursos humanos en Correos, diante da liberalización completa do mercado postal. Cando se publican as listaxes definitivas das bolsas de emprego, mediante resolución de 19 de maio de 2008, é cando se van producir as irregularidades que denuncia a nosa organización e que son obxecto tamén da presentación dun conflito colectivo.

 

Esquerda Unida considera inaceptable que unha empresa pública vulnere a legalidade emanada dos acordos derivados do actual convenio colectivo asinado en xuño de 2006. EU quere facer fincapé no feito de que o regulamento do procedemento de selección de persoal, subscribírono todos os asinantes do II Convenio Colectivo de Correos. Asemade a nosa organización recorda que a doutrina xurisprudencial aplicable ao réxime de selección de persoal das sociedades públicas e que foi resumida na sentenza do Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 (Arz. RJ 2007/3190 ), na cal, e de xeito reiterado, afírmase que a pesar da transformación en sociedades anónimas pertencen ao sector público estatal, como se recoñece de xeito expreso tanto na Lei 47/2003, de 26 de novembro (RCL 2003, 2753) Xeneral Orzamentaria, como na Lei 33/2003, de 3 de novembro (RCL 2003, 2594), de Patrimonio das Administracións Públicas, que se rexen para a contratación e polo tanto tamén para a contratación dos seus traballadores e traballadoras polo réxime de contratación dos entes públicos recollidos nos artigos 23 e 103 da Constitución do 78, isto é, polos criterios de igualdade, mérito e capacidade.

 

As preguntas desenvolvidas por EU tentan clarexar as responsabilidades das irregularidades, precisar o seu alcance e avanzar que mecanismos vai aplicar o Goberno para que non se reproduzan.

 

Texo literal das preguntas presentadas

 

I.- ¿Conoce el Gobierno  las razones de probada excepcionalidad para incumplir, de manera flagrante y masiva, los acuerdos que regulan la contratación de personal temporal, acuerdos  con fecha de 19 de junio de 2006  y que vinculados a los procedimientos de ingreso establecidos en el Convenio integran de manera conjunta el denominado Ciclo de Empleo de Correos?

 

II.- ¿Cómo  explica el Gobierno la contratación de numerosas personas  cuya antigüedad en el INEM se reducía a apenas   24-48 horas?

 

III.- ¿Cómo se explica la existencia de numeroso personal contratado  fuera de las Bolsas de Empleo, sin justificación alguna para la excepcionalidad de tal procedimiento?

 

IV.- ¿Es conocedor el Gobierno de que dentro de esas contrataciones irregulares hay numerosos casos en los que se produce  una relación familiar incluso de primer grado con directivos de la susodicha Jefatura provincial de A Coruña?

 

V.-  ¿Puede el Gobierno asegurar que las referidas irregularidades denunciadas en estas preguntas  y que afectan a la Jefatura provincial de A Coruña no se han reproducido en otras circunscripciones provinciales?

 

VI.- ¿Es consciente el Gobierno que la contratación irregular, incluso con ribetes de nepotismo, de trabajadores y trabajadoras para las labores de servicio público no deja de comprometer gravemente la eficacia y eficiencia en la prestación del referido servicio público?

 

VII.- ¿Qué medidas correctoras  va a desarrollar el Gobierno para que no se repitan hechos de esta gravedad?

Relacionados