Lugo: Novo modelo produtivo

 

 

Non poden sacarnos da crise os que nos conduciron a ela. Esquerda Unida – Os Verdes ofrece alternativas, non palabras baleiras.

 

En EU-V queremos defender o público e o papel do público na economía. O Estado debe requilibrar o mercado, non só corrixilo. O Estado debe volver entrar na economía, non só como salvavidas conxuntural, senón para quedar.

 

Por iso queremos:

 Recuperar para o sector público empresas públicas privatizadas, especialmente nos sectores estratéxicos: enerxía, comunicacións, transporte, soberanía alimentaria, correos, banca, …

 Desenvolver a protección social, a Seguridade Social e os servizos sociais.

• Garantir a eficiencia e o desenvolvemento dos servizos públicos, con propiedade e xestión públicas.

 

Opómonos ao Pacto do Euro e reclamamos un cambio completo no modelo de construción europea, que nestes días compróbase que está fracturado.

 

Aplicaremos un cambio do modelo de relacións laborais, porque é en España o trazo máis negativo do actual modelo produtivo. Unha parte esencial do cambio no modelo de relacións laborais é a reforma empresarial e non a reforma laboral. Hai que cambiar os modos de xestión empresarial neste país: hai que penalizar o modelo de salarios baixos, precariedade e desregulación. Consideramos o pleno emprego, digno e de calidade como o eixo determinante do novo modelo produtivo con políticas de repartición do traballo e produción sustentable.

 

Nesa dirección, a renda básica é unha medida que permitirá superar as relacións laborais capitalistas no marco dunha sociedade avanzada. As formas e aplicación da renda básica universal deben entrar no debate económico e social, pero mentres non existan as condicións para a súa aplicación propomos a súa extensión a todas as persoas que non teñen outro tipo de ingresos e a homogeneización en cantidade e condicións dos actuais sistemas de rendas de inserción.

 

 Derogaremose a Reforma Laboral e recuperaremos a primacía da negociación colectiva. Melloraremos a calidade da democracia sindical e do papel das organizacións sindicais.

 Reduciremos a xornada laboral a 35 horas semanais sen diminución do salario mensual. Controlaremos e limitaremos as horas extras. Racionalizaremos os horarios de traballo

 Recuperaremos a xubilación aos 65 anos e aplicaremos un plan progresivo para alcanzar a xubilación aos 60 anos no marco temporal da lexislatura. Prestación máxima aos 35 anos e período de cotización de 15 anos. Melloraremos as pensións e reforzaremos a sustentabilidade do sistema mediante medidas que conduzan ao incremento dos seus ingresos por cotizacións.Elevaremos a pensión mínima ata alcanzar 1.100€/mes. Restituiremos o poder adquisitivo dos pensionistas.

– Situaremos como orientación na negociación colectiva a redución do abanico salarial nas empresas sobre a base da elevación dos salarios máis baixos.

– Elevaremos o salario mínimo a 1.100 €/mes.

– Eliminaremos os encadenamientos de contratos e os contratos de formación. Fomentaremos os contratos de substitución.

 Apoiaremos o cooperativismo mediante medidas laborais, fiscais e de crédito.

– Reforzaremos o Sistema Público de Pensións.

 Fortalecemos a Inspección de Traballo, dotándoa de maior orzamento e persoal ao obxecto de poder velar polo cumprimento efectivo dos dereitos laborais e reforzaremos, para iso, as súas competencias como órgano supervisor e sancionador.

 Limitaremos de maneira rigorosa as subvencións das cotizacións ao empresariado, reducíndoas a políticas de estímulo do emprego a condición de que se utilice un procedemento de avaliación dos seus resultados.

 Introduciremos a democracia na economía, desde a planificación sustentable do desenvolvemento ata a xestión de cada empresa concreta. Defendemos a participación democrática dos traballadores na planificación económica e na xestión das empresas. Apostaremos decididamente pola economía social.

– Queremos desenvolver legalmente a esixencia de cumprimento dos dereitos subxectivos establecidos na Constitución Española: dereito ao traballo, á vivenda, á saúde, á educación, etc. O recoñecemento da eficacia dos dereitos subxectivos establecidos no art. 27 e 35 da Constitución Española. O desenvolvemento do artigo 35 implica o recoñecemento do dereito ao traballo e alternativamente unha prestación económica digna e suficiente e unha formación durante todo o período de duración do desemprego.

– Priorizaremos sectores produtivos

• Consideramos varios sectores básicos: Construción, Automoción, Turismo, Agricultura desde a perspectiva da soberanía alimentaria, e Química verde. Estes sectores son imprescindibles para manter o emprego e deben afrontar importantes procesos de modernización e de cambio. Son sectores esenciais nun cambio de modelo produtivo no noso país, tanto en por a súa importancia no PIB como na xeración de emprego.

• Os sectores emerxentes: agricultura ecolóxica, construción e reparación naval e de material ferroviario e servizos sanitarios e sociais. Estes sectores só poderán adaptarse e modificarse cara a un novo modelo produtivo desde o impulso público. Producir un cambio radical nos fundamentos da política agraria para que verdadeiramente apoie un modelo social de agricultura, produtivo e sustentable. A alimentación debe ser considerada un asunto estratéxico.

• Os sectores de apostas de futuro: mecatrónica, bioloxía médica, aparellos médicos e biocombustibles. Estes sectores están escasamente implantados

 Reconverteremos ecolóxica e socialmente a construción e o turismo.

Relacionados