Moción apoio ILP dación en pago

 

O voceiro de EU-V, César Santiso, indicou que “consideramos inadmisíbel que nun estado social e democrático de dereito onde a propia Constitución recolle o dereito a unha vivenda digna, recaian todas as consecuencias da crise sobre a parte máis vulnerábel do contrato hipotecario”. Pois a actual lexislación permite que as entidades financeiras adxudíquense as vivendas polo 60% do valor de taxación non só é anómala e non ten comparativa coas lexislacións doutros países da nosa contorna, senón que ademais era descoñecida polas familias cando asinaron os contratos hipotecarios moitas veces con información insuficiente e enganosa.

 

Esquerda Unida participará activamente na recollida de sinaturas para a Iniciativa Lexislativa Popular da dación en pago, para que ante unha execución hipotecaria, as persoas poidan liquidar a súa débeda coa entrega da vivenda e volver empezar de novo. Xa que logo, a solución que se propón na presente Iniciativa Lexislativa Popular é facer da dación en pago retroactiva a fórmula preferente para a resolución deste conflito: no caso de que o ben executado sexa a vivenda habitual, a súa adxudicación por parte da entidade financeira suporá o pago da débeda, extinguíndose totalmente a mesma xunto cos intereses e costas. A extinción da débeda comportará por efecto da lei a extinción de calquera tipo de fianza ou aval.

 

Esquerda Unida vén defendendo en todos os ámbitos do Estado, que se debe parar o abuso dos bancos no seu espiral especulativa e da apropiación dos dereitos fundamentais dos cidadáns. Vemos doutra banda, como o estado mantense á marxe e en silencio fronte aos abusos que exerce o poder financeiro da banca sobre a poboación, xa que logo, anunciamos a nosa participación activa na devandita campaña.

 

Asemade considerando que os efectos dramáticos dos desafiuzamentos concrétanse no ámbito municipal, posto que é aos servizos sociais das administracións locais onde se dirixen maioritariamente as persoas e familias afectadas en busca de axuda, o grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes presenta unha moción para que o Concello apoie á Iniciativa Lexislativa Popular da regulación da dación en pago, paralización dos desafiuzamentos e aluger social, cuxa parte resolutiva expón:

 

Primeiro.- Dar apoio ao proceso de recollida de firmas que faga posible a discusión parlamentaria dunha reforma da lei a través da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) impulsada polas entidades en defensa dos afectados pola hipotecas, co fin de regular a dación en pago con efectos retroactivos, unha moratoria inmediata dos desafiuzamentos e a reconversión das hipotecas en aluguer social, como medida de mínimos destinada a garantir o dereito á vivenda das persoas afectadas por execucións hipotecarias.


Segundo.- Facilitar o proceso de recollida de firmas das persoas e entidades no municipio.


Terceiro.- Facer público este acordo no municipio a través das vías de comunicación ordinarias de que dispón o Concello.

Relacionados