compostela.gif - 5.83 Kb

Moción cobertura sanitaria universal

 

En Galicia, debido á Orde de 5 de setembro de 2011, estase producindo unha situación de desamparo para as persoas sen recursos económicos suficientes, para as persoas que en situación de desemprego de longa duración, asi como tamén discrimina ás persoas extranxeiras; estase xerando unha vulneración no seu dereito básico á saúde e causa unha grave eiva na universalidade e equidade da sanidade pública.

 

Resulta inconcebible que unha persoa quede, o tempo que sexa, sen cobertura sanitaria e farmacolóxica, e, non obstante, debido á aplicación da Orde xa referida, as persoas sen recursos ou que esgotaran a súa prestación por desemprego, que non foron informadas de forma axeitada sobre este feito, son dadas de baixa no sistema da seguridade social e vénse privadas do dereito á atención médica e farmacolóxica habitual, producíndose verdadeiros casos abraiantes de persoas con necesidades de tratamento oncolóxico, e que se viron igualmente afectadas.

 

O proceso de tramitación da nova tarxeta (chamada Código 29, que é no fondo unha especie de lista B e que debería darnos vergoña en tanto que etiqueta ás persoas en base á súa condición laboral), amais de que xa non debera nin existir, resulta farragoso, e tarda máis do que se pode permitir unha persoa enferma. E, por riba, nese tempo de baleiro están na obriga de abonar o custo das consultas que realicen. E, desde logo, dicir que vaian todos a urxencias é un despropósito funcional e operativo. E, no tocante ás persoas migrantes esíxelle unha antigüidade mínima no padrón de 183 días para poder solicitar a tarxeta sanitaria, o que contradí claramente a Lei Orgánica sobre Dereitos e Liberdades dos Estranxeiros en España e a súa Integración Social, que en ningún momento esixe prazo algún para equipar os dereitos sanitarios dos españois e estranxeiros.

 

Polo tanto, debido aos distintos trámites burocráticos que estas persoas teñen que realizar para contar cunha prestación sanitaria acorde a lei, deberán ter o gasto económico que supón abonar os importes establecidos no Decreto 209/2011 do 27 de outubro.

 

Por outra banda, segundo datos do Defensor do Pobo e do estudo que o Ministerio de Sanidade realizou a instancias do grupo parlamentario de Izquierda Unida no Congreso dos Deputados, entre 90.000 e 180.000 persoas carecen actualmente en España de cobertura sanitaria.

 

Dende Esquerda Unida entendemos a sanidade como un servizo universal e gratuíto ao que ten dereito toda a cidadanía sen excepcións.

 

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

 

ACORDOS

 

Primeiro.- O Pleno do Concello de Santiago de Compostela manifesta a necesidade de reformar a Constitución Española para que de maneira explícita se garanta a cobertura sanitaria e farmacéutica en tanto que dereito esencial para toda a cidadanía.

 

Segundo.- O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, mentres non se produza a citada reforma constitucional, insta ao Goberno central e a Administración autonómica a que modifiquen as normas legais necesarias para garantir que ningún cidadán neste país quede en ningún momento sen cobertura sanitaria e farmacéutica.

Terceiro.- O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, insta ao Presidente da Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoo a modificar con carácter de urxencia o procedemento de funcionamento vixente, e que se evite que ningún cidadán quede sen cobertura sanitaria e farmacéutica baixo ningunha circunstancia.

Relacionados