PP incoherente coa dazón en pago

 

O noso grupo municipal presentou no paso Pleno unha moción a prol dunha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para a regulación da dación en pago, paralización dos desafiuzamentos e aluger social.

 

O facíamos porque consideramos inadmisíbel que nun estado social e democrático de dereito onde a propia Constitución recolle o dereito a unha vivenda digna, recaian todas as consecuencias da crise sobre a parte máis vulnerábel do contrato hipotecario. Pois a actual lexislación permite que as entidades financeiras adxudíquense as vivendas polo 60% do valor de taxación non só é anómala e non ten comparativa coas lexislacións doutros países da nosa contorna, senón que ademais era descoñecida polas familias cando asinaron os contratos hipotecarios moitas veces con información insuficiente e enganosa.

 

O grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes denuncia que o grupo municipal do PP votase en contra da moción de apoio a ILP da dación en pago cando meses atrás apoiaron unha moción neste sentido. Concretamente o 3 de novembro do 2011 o Pleno apoiaba por unanimidade instar ao goberno do Estado a impulsar unha reforma lexislativa en materia civil hipotecaria procesual dirixida a protexer as persoas cuxa vivenda hipotecada é residencia habitual e a evitar o seu deshaucio, que contemple:

a. Admitir a dación en pagamento como cancelación da totalidade da débeda hipotecaria.

b. Posibilitar que nos procesos xudiciais de execución hipotecaria, existan mecanismos de oposición a favor das persoas debedoras que conduza a unha moratoria no pago dos prazos pactados acomodándoos á situación económica da persoa debedora, á transformación nun contrato de arrendamento con opción de compra ou á condonación parcial da débeda.

 

Xa que logo, Esquerda Unida considera que o PP está a actuar de maneira incoherente en relación coa dación en pago. Xusto o contrario que a nosa postura, onde estamos a defender a dación en pago en todos os ámbitos do Estado con coherencia, porque se debe parar o abuso dos bancos no seu espiral especulativa e da apropiación dos dereitos fundamentais dos cidadáns. Vemos doutra banda, como o estado mantense á marxe e en silencio fronte aos abusos que exerce o poder financeiro da banca sobre a poboación, xa que logo, anunciamos a nosa participación activa na devandita campaña.

 

César Santiso, indicou que “é curioso observar a hipocrisía dalgúns que apoian mocións coa única intención de quedar ben diante da cidadanía, pero sen intención de facelas cumprir. Cando a moción é executiva e hai que implicarse, como a que presentamos nos, achícanse mais cando a moción é so de principos e non supón implicación sacan peito, como podes observar neste extracto do acta do Pleno do 3 de novembro de 2011:

Nós imos apoiar esta moción…, pero paréceme moi pouco ambiciosa e esperaba moito máis nun tema tan delicado e tan complicado como é o intre que estamos vivindo respecto dos créditos hipotecarios… A dación en pago existe no noso ordenamento xurídico… creo que o camiño debe ser traballar todos para conseguir que este problema soluciónese. Quizais na próxima moción que vostede presente faga un estudo máis profundo e entre todos consigamos mellorar a situación deste país e sobre todo mellorar a situación desas familias que hoxe en día non poden pagar nin o seu crédito hipotecario nin poden pagar o seu arrendamento por culpa dunha crise creada por un goberno socialista.

 

Relacionados