logoeucambre .gif - 20.65 Kb

Preguntas comisións informativas

 

Por iso o noso Grupo PREGUNTA:

-Cal é a situación actual do problema.

 

2.-En consonancia con outras iniciativas presentadas, o noso Grupo plantexaba na Xunta de Voceiros do mes de novembro, a necesidade de habilitar zonas de baño e esparcemento nas ribeiras do río Mero. Tendo en conta a complexibidade do tema o confluir competencia doutras administracións na tramitación e concesión de ditas áreas, acordouse solicitar dos responsables da Xunta de Galicia información relativa sobre esta necesidade.

 

-¿Poden informarnos das xestións realizadas?

 

3.- A execución das obras da travesia do cementerio comenzaron no mes de maio pasado estando previsto o seu remate en seis meses. Ante os problemas xurdidos coa empresa adxudicataria por entrar nun concurso de acreedores, o noso Grupo PREGUNTA sobre os procedementos e actuacións levadas a cabo e da situación actual da obra.

 

Relacionados