Preguntas pleno ordinario de marzo 2010

 

¿Cáles son os motivos polos que transcurrido máis dun ano dende a sinatura do protocolo o proxecto aínda non esta aprobado polo Concello, como indica a cláusula segunda do protocolo?

O protocolo recolle, asi mesmo, na súa cláusula quinta: “Tras a aprobación do proxecto polo Concello, ambas partes subscribirán un convenio no que se determinarán as achegas que haberán de realizar para a construcción do Centro de día e usos comunitarios”.

¿ A non aprobación por parte do Concello do proxecto pode retrasar á vista do indicado na cláusula quinta o retraso no convenio no que se determinará a financiación para o centro de día?

Relacionados