p3300372 copiar.gif - 21.91 Kb

Remunipalización servizo de augas e saneamento

 

 

As empresas municipais públicas  ofrecen as mellores condicións para garantir unha atención social, económica e tecnolóxica á prestación do servizo da auga e do saneamento, ao garantir a participación  e codecisión da cidadanía e a transparencia nas contas de resultados, non tendo que subir prezos  ou descoidar investimentos para entregarlles beneficios aos accionistas privados.

 

Na nosa cidade, os datos non deixan lugar á dúbidas: cando hai beneficios os leva a parte privada e cando hai perdas témolas que sufragar con cartos públicos. Curioso xeito de que uns poucos accionistas privados gañen cartos a custa de toda a veciñanza de Ferrol. Dende a privatización do servizo o recibo da auga incrementouse en case un 25% e aínda así atopámonos con outro exercicio máis no que a empresa declara perdas.

 

Este ano a empresa presenta unhas contas nas que recoñece perdas por importe de  116.879 euros. Perdas que teremos que aboar con ingresos públicos municipais. Aínda así a proposta da parte privada é clara e antisocial: a suba do auga case un 14%, o que non semella aceptable cando sufrimos unha fonda crise e os salarios e as pensións se conxelan ou mesmamente baixan.

 

Dende que a empresa privatizouse  repítese esta leria: os beneficios para os accionistas privados, e cando falan de perdas as pagamos todas e todos os habitantes de Ferrol. Basta xa dun reparto inxusto. É tempo dunha INICIATIVA POPULAR, e xa que logo,

 

 

CONVOCAMOS Á CIDADANÍA  DE FERROL

 

PORQUE QUEREMOS QUE A VECIÑANZA DECIDA QUE MODELO DE XESTIÓN DA AUGA E DO SANEAMENTO VAI TER FERROL. Queremos que a nosa cidadanía exerza como tal e decida que modelo de xestión da auga e o saneamento quere para Ferrol.

 

Queremos empregar unha das ferramentas da democracia participativa, o novo REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, para proceder a realizar unha INICIATIVA POPULAR,  que consiste en que a veciñanza con dereito de sufraxio exerza o dereito de iniciativa popular presentando unha proposta  de actuación nunha materia que é de competencia municipal, neste caso o servizo da  auga.

 

EN DEFINITIVA, PORQUE A AUGA É UN BEN PÚBLICO FUNDAMENTAL, UN DEREITO HUMANO QUE NON PODE QUEDAR SUXEITA AOS CAPRICHOS DO MERCADO.

 

REMUNICIPALIZACIÓN DO SERVIZO DA AUGA

 

PORQUE QUEREMOS  PRIMAR OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E PEDAGOXÍA DO CONSUMO RESPONSABLE.

 

         Para integrar a dimensión ecolóxica no conxunto das actividades técnicas, científicas e administrativas vencelladas á prestación do  servizo da auga e do saneamento.

         Para reinvestir os ingresos da empresa na súa totalidade na renovación das conducións e no saneamento, para evitar as perdas e minimizar os custos enerxéticos.

         Para producir e concienciar a prol dun consumo responsable.

         Para desenvolver unha sistemática pedagóxica acerca do valor da auga e da súa utilización( percorridos e visitas, actividades no edio escolar, etc. ).

         Para executar unha política de compras de carácter ético, que prime os dereitos sociais e laborais e mailo emprego estable.

 

PORQUE QUEREMOS UNHA POLÍTICA DE PREZOS DE CARÁCTER SOCIAL, QUE APLIQUE A PROGRESIVIDADE E IMPIDA A DESCONEXIÓN DOS FOGARES PRIVADOS.

 

         Para desenvolver unha política de prezos de carácter social.

         Para evitar subas nos recibos que teñan por obxecto darlle beneficios aos accionistas privados.

         Para formular unha política de bonos sociais da auga para as familias con rendas máis baixas.

         Para garantir que nengún fogar  en dificultades económicas a causa da crise quede desconectado da prestación dun servizo público fundamental.

 

PORQUE AS VECIÑAS E VECIÑOS TEMOS QUE PARTICIPAR E CODECIDIR  NA XESTIÓN E NAS DECISIÓNS FUNDAMENTAIS DA EMPRESA.

 

         Para que a nosa veciñanza participe e codecida sobre a xestión e as decisións fundamentais para a prestación deste servizo:  prezos, renovación da rede, medidas sociais, consumo responsable, etc.

         Para desenvolver mecanismos de transparencia informativa sobre todas as cuestións vencelladas co subministro da auga e do saneamento.

         Para estabelecer fórmulas de partenariado social con outras poboacións do mundo que aínda non teñen garantido este dereito humano.

Relacionados