Seguridade viaria en Mugardos

O grupo parlamentario esixe ademais o pago das indemnizacións por expropiación aos afectados que levan xa tres anos esperando

Santiago de Compostela, 23 maio de 2013.- Alternativa Galega de Esquerda (AGE) presentou unha pregunta no Parlamento sobre que medidas de urxencia vai realizar a Xunta de Galicia cara a restaurar os terreos cuxa degradación supón unha ameaza certa para a seguridade e a saúde pública da veciñanza que vive na contorna da estrada AC- 122 e AC-133 en Mugardos.

Como resultado das obras de mellora na seguridade viaria nas estradas AC-122 no seu punto quilométrico 3+340 a0 4+900, e na AC 133 no punto quilométrico 4+630 10 7+000, se levou adiante pola Xunta as expropiacións quedando dous espazos libres. Obras de mellora cuxa adxudicación publicouse no DOG do 17 de setembro do 2008, mediante resolución da secretaría xeral da consellaría de política territorial. As zonas que restan libres son unha na zona de Pumido coa construcción da cuña de enlace da rúa Abeleira e outra na intersección da AC 133 e o camiño de Lodairo.

Ambos espazos atópanse nunha preocupante situación de degradación que pon en risco a seguridade das vivendas adxacentes e mesmo a saúde pública da veciñanza. O crecemento descontrolado da maleza e a crecente presenza de serpes e ratas deixa en evidencia a situación de abandono dos devanditos terreos da zona de Pumido. Incluso no terreo da intersección da AC 133 e o camiño de Lodairo se constata que se utiliza como depósito de madeira provinte de talas.

Existe incluso unha denuncia xa tramitada pola policía local de Mugardos en xullo do 2011, onde se fai constar os riscos en materia de lumes derivado das malezas que crecen a menos de 50 metros das vivendas asemade dos bechos referidos vinculados ao abandono dos terreos. A propia Xunta de Galicia está por tanto a incumprir a normativa en vigor sobre prevención de lumes, que delimita as obrigas dos propietarios das parcelas.

Por todo isto, AGE presentou unha pregunta no Parlamento non que se pide información sobre as medidas concretas e urxentes a levar a cabo así como explicacións para xustificar o desleixo da Xunta para recuperar estes terreos e evitar a ameaza para a seguridade e saúde pública a que están sometidos estes veciños e veciñas de Mugardos.

Tres anos esperando a cobrar polas indemnizacións

Alternativa Galega de Esquerda faise eco así mesmo dunha xusta demanda dos veciños destas zonas afectadas polo proxecto de mellora na seguridade viaria na AC122 (punto quilométrico 3+340 ao 4+900) e AC-133 (punto quilométrico 4+360 ao 7+000) e que seguen a esperar que se lles pague as indemnización polas expropiacións que se acordaron no 2010.

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda urxe ao goberno galego a que acelere o pagamento das indemnizacións fixadas polo Xurado de Expropiación de Galicia facendo súa a demanda do Informe do Valedor do Pobo do 2012, na que se di: “Debemos destacar a necesidade de tramitar con máis celeridade os expedientes de fixación dos xustiprezos e o deber legal de facer fronte ao pago do principal e aos intereses con rapidez, sen deixar pasar longos períodos, como sucede.Ademais, segue a producirse o inaxeitado tratamento da liquidación e pago de intereses, que leva a xerar intereses de intereses e a facer interminable o expediente global de compensación dos expropiados.”

Relacionados