Simpatizantes

Formulario de alta
(ex: 14/04/1980 )
DECLARO que non pertenzo a outra organización/ partido político que compita electoralmente con Esquerda Unida. SOLICITO a miña adscrición como Simpatizante de Esquerda Unida e poder participar nas consultas á militancia e nos distintos procesos de primarias de Esquerda Unida até o 2020. Cláusula de Protección de Datos De acordo co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos facilita serán incorporados a un ficheiro baixo a responsabilidade de IZQUIERDA UNIDA, coa finalidade de manterlle informado/a das súas actividades. IZQUIERDA UNIDA comprométese a usar os datos recollidos mediante este formulario unicamente para a finalidade anteriormente mencionada. O interesado, mediante a lectura da presente cláusula, declara ter coñecemento do destino e acepta o uso dos datos persoais recollidos. Informámoslle tamén que, en calquera momento pode exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición a través desta páxina web, ou na dirección ESQUERDA UNIDA, rúa Dublín núm. 8, 15707 Compostela. Mediante a súa subscrición a esta lista dános o seu consentimento expreso para tratar os seus datos de acordo coas finalidades descritas anteriormente. En caso de causar baixa da lista, os seus datos serán borrados.