Suba do 10% do IBI

 

Os carteis serán colocados en asociacións veciñais e zonas públicas para esclarecemento do que supón a subida dun 10% do tipo aplicable para a totalidade das vivendas en Vigo que permite o Decreto do 30 de decembro do Goberno e que o Alcalde non aclarou se aplicará a maiores do 3,8% de subida aprobada polo PSOE e o BNG no pleno.

 

Rubén Pérez, coordenador local de ESQUERDA UNIDA en Vigo considera que Abel Caballero culpa ao PP de realizar un decreto que él vai a aplicar con gusto e que un goberno progresista debería contrarestar baixando o tipo aplicable (decisión que corresponde ao goberno municipal mediante ordenanza reguladora).

 

EU recorda que o Decreto di literalmente:

 

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:

 

1.      El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en 2013.

 

O actual grávame de vivendas urbanas en Vigo (a gran maioría) é de 0,759% polo que supera ese mínimo imposto polo goberno aínda que non se aplique a devandita subida do 10%.

 

Relacionados