Vivendas baleiras de Recimil

 

O Grupo Municipal de Esquerda Unida pregúntalle ao Goberno Municipal que iniciativas concretas está a desenvolver no barrio de Recimil, nas vivendas baleiras, en orde a acondicionalas para que poidan ser adxudicadas ao máis dun cento de familias que agardan a poder facer uso delas.

 

Adiar un día máis a situación de impasse desta cuestión semella inaceptable. Esquerda Unida pregúntalle á concelleira de Benestar que vivendas están a ser acondicionadas e que previsión manexa para proceder a súa entrega. Demandamos un prazo firme comprometido  por parte do Goberno Municipal para concluír un proceso que levantou expectación na cidadanía e que non deixa de sementar cada día que pasa máis e máis frustración. Un prazo para concluír os arranxos nas vievndas e poder proceder a súa adxudicación.

 

Esquerda Unida  coñece da situación de falla de vivenda que golpea a nosa cidadanía e demándalle ao Goberno un esforzo por axilizar a resolución desta adxudicación que cubrirá unha parte desa demanda social que non atopa acceso a un ben fundamental, protexido pola Constitución.

 

Os datos dos desafiuzamentos  na cidade non deixan dúbidas acerca da perentoriedade de artellar unha política de vivenda atenta ás persoas que necesitan deste ben fundamental e non poden acceder a el no chamado mercado de vivenda libre.  Se no ano 2010 o total de desafiuzamentos  acadou a cifra de 189, para este ano vai afectar a uns 350 familias ( ían 286 no terceito trimestre do ano).

 

Semella que a única iniciativa que ten o Goberno Municipal para Recimil é a do derribo do Bambú e apurar  a degradación material do barrio, en troques de darlle un pulo con esas adxudicacións e acometendo o proceso de rehabilitación do barrio. Proceso rehabilitador que supón un estimable aforro económico e de sustentabilidade respeito a axenda oculta do PP de demolelo todo, e que permitiría desenvolver unha ambiciosa política pública de vivenda.

Relacionados