Medidas inconstitucionais

 

Ante esta situación, Esquerda Unida esixe ao Goberno a convocatoria dun referendo para que os cidadáns e cidadás poidan decidir soberanamente sobre o paquete de medidas proposto. Para EU o devandito paquete, segundo a formulación dada polo Presidente do Goberno viola a Constitución en canto as medidas sobre anulación dos dereitos retroactivos derivados da Lei de Dependencia, nas medidas de recorte salarial dos empregados públicos e nas medidas de conxelación das pensións.

 

Esquerda unida presenta unha alternativa para reducir o déficit mediante o aumento da recadación fiscal a través dun Plan de Medidas contra a Economía mergullada e dunha reforma fiscal progresiva baseada no aumento do 43 ao 50% na tributación do último tramo do IRPF, a unificación na tributación das rendas do traballo e as rendas do capital, instauración dunha fiscalidade verde, elaboración dun Plan Executivo contra a fraude fiscal e de reforzamento dos recursos materiais e humanos da Axencia Tributaria, recuperación do imposto de Patrimonio que so grava aos que máis teñen, anulación da lexislación favorable ás SICAV, Aumento en 3 puntos da tributación por Sociedades das empresas que cotizan en Bolsa e obteñen beneficios ou as daquelas que, sen cotizar en Bolsa, teñen máis de 250 traballadores e obteñen beneficios, redución dun 15% a asignación concedida á Casa Real, eliminar as exencións relacionadas cos bes e inmobles ou actividades empresariais da Igrexa católica así como a modificación da Lei do IRPF para que os fondos destinados á Igrexa católica ou a outras confesións relixiosas establézanse mediante un incremento voluntario da cota. Asemade EU propón limitar os salarios dos altos cargos tanto na administración pública como na empresa privada, neste caso so pena de perder calquera tipo de axuda o subvención pública.

 

A nivel financeiro Esquerda Unida propón o aumento en 5 puntos do imposto sobre beneficios (Imposto de Sociedades) das entidades financeiras, gravaranse cunha taxa do 0,1% todas as transaccións de accións e valores realizadas nas Bolsas españolas e a creación dun Sistema Público de Caixas de Aforro baixo a forma de Empresa ou Fundación pública de natureza financeira e carácter social. Asemade mentres dure a crise establécese unha imposición extraordinaria do 50%, dos bonos, primas e calquera outra retribución extrasalarial dos directivos de institucións financeiras e as achegas a plans de pensións privados superiores á máxima da Seguridade Social.

 

Por último EU propón un paquete de medidas encamiñadas a racionalización do gasto público, nas que destaca a elaboración dun catálogo de gastos excesivos e suntuarios das Administracións Públicas, un código ético na aceptación de agasallos, Modificación da Lei de Contratos do Estado para limitar e regular de forma estrita as revisións de prezos á alza e establecer cláusulas sociais e ambientais, revisión de todos os contratos públicos con prezos superiores ao medio do mercado, creación dunha Axencia de Control da calidade do gasto público, e por último a retirada das tropas españolas de Afganistán que supón un gasto superior a 300 millón de euros.

 

As medidas alternativas propostas por EU, xerarían polo menos unha redución directa do déficit nos aspectos avaliables cuantitativamente de a lo menos 2,50 puntos cada ano. Así coa recuperación do Imposto de Patrimonio xeraríanse uns ingresos de 2.200 millóns de euros (200 millóns de euros máis que o que representa a conxelación de pensións e o endurecemento das condicións para a pensión parcial), coa redución de 3 puntos de PIB na economía mergullada, que representaría un aumento da recadación fiscal de 10.000 millóns por ano (4.000 millóns máis que a redución e conxelación dos salarios dos empregados públicos), co aumento da tributación do IRPF que so afecta as rendas máis altas aumentaría a recadación fiscal en 2.500 millóns de euros (1.250 millóns máis que a eliminación do cheque bebé), coas medidas que actuan sobre o mundo financeiro, as SICAV, a Igrexa católica, a Casa Real e a retirada de tropas en Afganistán, pódese conservar os 6.000 millóns de euros do programa de investimentos públicos e ata incrementalo substancialmente. Asemade a diminución dos salarios altos no conxunto das Administracións Públicas seria equivalente ao axuste que se pide a CC.AA. e Concellos.

Relacionados